KalwV Orisate sto
Eurwpa'i'ko Programma Eisercomenou Tourismou
tou
BCT-Touristik

 

Sunodeuoume omadeV taxidiwtwn apo to exwteriko kaq'olh thn diarkeia thV episkeyhV touV sthn Eurwph.
Katartimenoi sunodoi kai exeidikeumenoi topikoi xenagoi odhgoun tiV omadeV mesw EurwphV, ekplhrwnoun kaqe euch twn taxidwtwn kai parallhla touV proetoimazoun  panw se politismikeV kai politistikeV idiwthteV kai diaforeV thV cwraV h' twn cwrwn episkeyhV.
Prosferoume hdh etoima paketa taxidiou, alla h omada mporei na epilexei h idia  touV proorismouV thV kai na organwsei programmata thV epiloghV thV.
 

 

 

 

European Incoming - Bexte Group · Bonner Str. 37 · 53721 Siegburg

Kontakt Münster

Tel.: ++49-2241-9424211 · Fax.: ++49-2241-9424299

Tel.: ++49-251-55595 · Fax.: ++49-251-55596

info@bexte.de www.bexte.de

info@bexte.de www.bexte.de